ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดกิจกรรม

Back