ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง

https://www.abelevatorshoes.com


 


 

Back