รายนามเอกอัครราชทูตไทย

เอกอัครราชทูต ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี

1. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์
 2503-2506
2. นายจิตติ สุจริตกุล
 2507-2510
3. พระวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าเปรมบุรฉัตร
 2511-2515

เอกอัครราชทูต ถิ่นพำนัก ณ กรุงกาฐมาณฑุ

4. นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ
 2515-2518
5. นายผ่อง บัวเอี่ยม
 2523-2527
6. นายเจตนา โชติศาลิกร
 2527-2531
7. นายศิริชัย พุทธิแพทย์
 2531-2533
8. ร.ต.สถวิระ สุวรรณทัต
 2533-2534
9. นายรณรงค์ นพคุณ
 2535-2539
10. นายปรีชา ปิติสันต์
 2539-2543
11. นายเผ่าเทพ วรรณจินดา
 2543-2545
12. นางเพ็ญโฉม อินเจริญศักดิ์
 2545-2549
13. นางวันวิสาข์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 2549 –2551
14. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
 2552 – 2555
15. นางขันธ์ทอง อูนากูล
 2555 – 2558
16. นายวุตติ วุตติสันต์
 2558 - 2559
17. นายภควัต ตันสกุล
 2560 - 2562