Online Registration  • แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถกรอกแบบฟอร์ม ส.ส. 1/8 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ด้านหน้า ส่วนที่ 1) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานประกอบที่ได้เซ็นชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นแก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน ตั้งแต่บัดนี้ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562