หนังสือเดินทาง/การรับรองเอกสาร

ขอทำหนังสือเดินทาง

(ค่าธรรมเนียม 5,000 รูปีเนปาล) และหากเป็นการทำหนังสือเดินทางครั้งที่สองจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองหนังสือเดินทางอีก 500 รูปีเนปาล ระเบียบ กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางแก่บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ในการได้สัญชาติไทย โปรดอ้างอิงในหัวข้อ "สูติบัตร/มรณบัตร"

กรณีผู้ขอบรรลุนิติภาวะแล้ว

ให้มายื่นคำขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหลักฐานและเอกสารประกอบ ดังนี้

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

 1. แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป)
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)1 ชุด
 6. สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากมี)

กำหนดเสร็จ

ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะ โทรศัพท์ไปแจ้งให้ทราบ เมื่อหนังสือเดินทางส่งมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมารับเล่มที่สถานเอกอัคร ราชทูตฯ)

หมายเหตุ

 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้
 • ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์์
 • หากรายการ ข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้
 • ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กรณีผู้ขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้ัยื่นคําขอด้วยตนเองโดยมีบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเดินทางมาให้ความ ยินยอมด้วย พร้อมหลักฐานและวิธีการ ดังนี้

1. เอกสารของบุตร

แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ร้องตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป)

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการแก้ไข)
 2. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัว)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด

2. เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นคนไทย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 3. ำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า)

3. เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นชาวต่างชาติ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด
 2. สำเนาใบทะเบียนสมรสไทย 1 ชุด (หากจดทะเบียนสมรส)

กำหนดเสร็จ

ใช้เวลาประมาณ 5 – 6 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (เดินทางมารับเล่มที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

หมายเหตุ

 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้
 • กรณี ที่บุตรได้สัญชาติจีนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของจีนกำหนดว่าบุตรจะไม่สามารถถือสัญชาติอื่นได้ หากปรากฎหลักฐานว่ามีการถือสัญชาติอื่น อาทิ มีหนังสือเดินทางของไทย อาจถูกถอนสัญชาติจีนได้
 • กรณีบิดาหรือมารดาฝ่าย หนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้ยื่นคำร้องขอใบยินยอมที่อำเภอในประเทศไทยหรือที่กระทรวงการต่างประเทศไทย ก่อน แล้วจึงนำมายื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร
 • กรณี ที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตร บุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว
 • บิดา มารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากบิดามารดาต้องลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางของบุตรต่อ หน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของบุตรลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เอกสารแทนหนังสือเดินทาง (Certificate of Identity: C.I.)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

 1. คำร้องขอ ซี.ไอ. 1 ชุด (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด และหน้าที่มีตราประทับวีซ่า (หากมี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
 6. ใบแจ้งความในเขตท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย

กำหนดเสร็จ

ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง


การรับรองเอกสาร (legalization)

จะมีค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารรายการละ 2,300 รูปี (2-3 วันทำการ) โดยผู้ร้องจะต้องขอกรอกใบคำร้องและชำระเงินค่าบริการก่อนขอรับบริการ