การคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการโทรศัทพ์สายด่วนสำหรับชาวไทยที่ประสงค์ขอรับการคุ้มครองและช่วยเหลือในประเทศเนปาลสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ที่หมายเลข +977-980-106-9233 ตลอดเวลา 24 ชม.

การเดินทางกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีภารกิจในการดูแลและให้ ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ หากต้องการเดินทางกลับไทย ในการนี้ ขอให้ติดต่อฝ่ายกงสุลขอสถานเอกอัครราชทูตฯ หรืออาจขอให้ญาติติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร 0-2575-1047-9, 0-2575-1051 และ 0-2575-1053

กรณีเจ็บป่วย

  1. สถานเอกอัครราชทูตฯ มีภารกิจในการดำเนินการประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เจ็บป่วยตามความ เหมาะสม ในการนี้ขอให้ติดต่อฝ่ายกงสุลขอสถานเอกอัครราชทูตฯ หรืออาจขอให้ญาติติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร 0-2575-1047-9, 0-2575-1051 และ 0-2575-1053
  2. ผู้ป่วยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องได้รับคำยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถขึ้นเครื่องบิน และกลับประเทศไทยได้


กรณีถูกตำรวจจับ


กรณีถูกจับกุม คุมขัง หรือ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

เมื่อถูกจับกุมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไทยมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนติดต่อสถาน เอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอคำแนะนำ และความช่วยเหลือต่างๆ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่จำเลย หรือผู้ถูกกล่าวหาสมควรได้รับ และจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือตามกฎหมายท้องถิ่น รวมถึงช่วยติดต่อญาติในประเทศไทย หรือติดต่อจัดหาล่าม หรือทนายความให้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามหรือทนายความผู้ถูกจับกุมต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ทั้งนี้ ในระหว่างรอการประสานจากเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ถูกจับกุม ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลทางกฎหมายในภายภาคหน้า อาทิ การลงนามในหนังสือรับผิดตามข้อกล่าวหา หรือหนังสือใด ๆ จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ