ตรวจประวัติ/รับรองความประพฤติ

ข้อมูลทั่วไป

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อผู้ร้องนำไปยื่นที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประเทศไทย (ผู้ร้องสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจท้องถิ่นในเนปาลและนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศเนปาลรับรอง)
 • ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจ
  แห่งชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
  (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ประเทศไทย) โทรศัพท์ (+662) 205 2168-9 โทรสาร (+662) 205 2168 อีเมล์ pcsc@police.go.th เว็บไซต์ www.pcscenter.sb.police.go.th
 • เอกสารที่ต้องนำไปยื่นที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน
  สำเนาบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาใบสำคัญการสมรส/หย่า (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานทางการทหาร (สด.8, 9, 43ฯ) รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 แผ่น หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ประเทศไทยดำเนินการแทน หนังสือแสดงความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบุวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะนำหนังสือรับรองความประพฤติไปแสดง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุล

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

 • แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารหลักฐานที่ยืนยันการมีถิ่นพำนักที่ประเทศไทย
 • เอกสารหลักฐานที่ระบุความจำเป็นในการขอรับการตรวจประวัติ/รับรองความประพฤติ

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiemb@thaiembnepal.org.np

;